Produkty w sprzeda??y:

 

´╗┐
´╗┐´╗┐

??piewnik Pelpli??ski

SKU#: 001
Cena: 60.00
Magazyn: Wyprzedane

Pełny Opis:

Tytu?? ??piewnika zwanego pelpli??skim w pe??nym brzemieniu to: Ô??Zbi??r pie??ni nabo??nych do u??ytku domowego i ko??cielnegoÔ?Ł. Wydany w roku 1871 zawiera wi─?kszo??─? skodyfikowanych pie??ni polskich.

 

??piewnik zawiera 1102-ie pie??ni u??o??one w nast─?puj─?cym porz─?dku: utwory stricte liturgiczne, czyli 42-ie msze oraz pie??ni podczas cz─???ci sta??ych; nieszpory i hymny nieszporne na poszczeg??lne ??wi─?ta; pie??ni roku liturgicznego, ??wi─?t i uroczysto??ci; pie??ni o Panu Jezusie, w tym o Sercu Jezusowym, o Imieniu Jezus i Przemienieniu Pa??skim; o Naj??wi─?tszej Marii Pannie; o ??wi─?tej Rodzinie, o Anio??ach, ??wi─?tych Pa??skich i Opatrzno??ci Bo??ej; pie??ni przygodne i tzw. katechizmowe. Kolejne pie??ni dotycz─? okoliczno??ci ??ycia ludzkiego od narodzin do ??mierci, oraz wydarze?? historycznych. Nast─?pnie: pokutne, za zmar??ych, pogrzebowe i o marno??ciach ??wiatowych. Wreszcie eschatologiczne: o ??mierci, s─?dzie Bo??ym, niebie, piekle i o wieczno??ci.

 

Obecne wydanie (2015) jest wiern─? kopi─? drugiego wydania ??piewnika z 1886 roku, przygotowan─? w technice faksymilowej, na specjalnie dobranym gatunkowo i gramaturowo papierze. Ok??adka sztywna, obci─?gni─?ta czarnym p????tnem z t??oczonym tytu??em na pierwszej stronie. 


| Wstecz | Poczt??wka "??piewnikowaÔÇŽ »