Od samego pocz─?tku nasze przedsi─?wzi─?cie wzbudzi??o wi─?ksze zainteresowanie w mediach ni?? przypuszczali??my. Pocz─?tkiem tym by??a - po wst─?pnym porozumieniu z Wydawnictwem Bernardinum - zbi??rka publiczna na portalu Polak Potrafi. Od powodzenia tej akcji zale??a??y dalsze losy ca??ego projektu. Jej przebieg prze??ledzi─? mo??na nadal na stronie portalu: polakpotrafi.pl/projekt/spiewnik-pelplinski
 
WW??a??nie podczas tej zbi??rki, niemal natychmiast pojawi??y si─? pierwsze propozycje obj─?cia patronatem medialnym. Portal MuzykaTradycyjna.pl by?? najszybszy :)
 
Potem pojawi??y si─? kolejne propozycje... Wszystkie niezmiernie nas cieszy??y i budowa??y. Wierzyli??my, ??e przy takim zaanga??owaniu ze strony medi??w - nie tylko katolickich, mamy ogromne szanse. Dotar??o te?? do nas, ??e to co planujemy zrobi─? ma wielk─? wag─? nie tylko dla nas. Lista wszystkich patron??w medialnych znajduje si─? po prawej stronie. Wszystkim serdecznie dzi─?kujemy!
 
Ale nie tylko patronaty by??y nam pomocne. Wielokrotnie prowadzili??my rozmowy z redaktorami, kt??rzy potem skrz─?tnie uk??adali to w wywiady, artyku??y i informacje promuj─?ce ca??e przedsi─?wzi─?cie. O ??piewniku i jego reedycji m??wiono i pisano na prawd─? szeroko. 
 
Chcieliby??my zatem podzi─?kowa─? wszystkim, kt??rzy poprzez wsparcie medialne oraz rozg??aszanie naszego pomys??u przyczynili si─? do powodzenia ca??ej akcji. Wasza pomoc i zaanga??owanie by??y i nadal s─? nieocenione. 
 
Osobne podzi─?kowania chcieliby??my z??o??y─? naszemu Patronowi Honorowemu - Biskupowi Diecezji Pelpli??skiej, dr Ryszardowi Kasynie. Jego przychylno??─? jest dla nas ??wiadectwem, ??e ??piewnik Pelpli??ski, mimo up??ywu czasu jest nadal wa??n─? pozycj─? wydawnicz─?, jest znakiem rozpoznawczym w??a??nie tej diecezji.
 
 
O naszym projekcie pisali mi─?dzy innymi:
 
Newsweek Historia i Dziennik Ba??tycki (wydanie Tczewskie)
 
 

 

Niekt??re z rozm??w radiowych, nadal do od??suchania:

CO ?ü─?CZY WIEJSKICH ??PIEWAK??W POGRZEBOWYCH Z MIESZKA??CAMI WIELKICH MIAST - RADIO GDA??SK 

(rozmowa z red. Marzen─? Bakowsk─?)

 

??REDNIOWIECZNIE SKARBY W WIEJSKICH ZESZYTACH - PROGRAM DRUGI POLSKIEGO RADIA

(rozmowa z red. Ann─? Szewczuk w programie ?Ür??d??a)

 

 

 

 

Patronat honorowy

 

Patronat medialny