Chcesz si─? z nami skontaktowa─?? napisz! :)

trojwiejska(at)spiewnikpelplinski(dot)pl  w sprawach og??lnie zwi─?zanych ze ??piewnikiem

sklep(at)spiewnikpelplinski(dot)pl  w sprawach zwi─?zanych ze sprzedaz─? i dystrybucj─? ??piewnik??w 

 

Stowarzyszenie Tr??jwiejska 

Dzieli nas wiele Ô?? praca, posiadanie czasu wolnego, statusy rodzinneÔ?? ??─?czy jedno Ô?? pasja i umi??owanie tradycji polskiej: ??piewu, ta??ca, gry, obrz─?d??w, tego co zanika i co pragniemy,  aby przetrwa??o. Przede wszystkim w nas. D??ugo zastanawiali??my si─?, czy rzuci─? si─? na g??─?bok─? wod─? i podj─?─? trudne wyzwanie wznowienia wydawniczego ??piewnika, kt??rego egzemplarzy zosta??o ju?? tak niewiele. Jednak determinacja i wiara w powodzenie doprowadzi??y nasze przedsi─?wzi─?cie do szcz─???liwego fina??u. I dzi─?ki temu ??piewnik jest zn??w dost─?pny.

O dzia??alno??ci Stowarzyszenia i innych naszych projektach poczyta─? mo??na na stronie organizacji: www.trojwiejska.pl

Mo??na te?? polubi─? nas na Facebook-u: www.facebook.com/Trojwiejska

 

 

 

Wydawnictwo Bernardinum

Wydawnictwo Bernardinum z Pelplina jest kontynuatorem dzia??alno??ci wydawniczej oficyny, kt??ra wyda??a ??piewnik pod koniec XIX wieku. Zgodzi??o si─? ono wsp??lnie z nami podj─?─? trud wydania identycznej z orygina??em kopii tego unikatowego dzie??a. To oni zaproponowali technik─? faksymilow─? jako najw??a??ciwsz─? dla naszego przedsi─?wzi─?cia. S─? wydawc─? ??piewnika, i to dzi─?ki nim tak sprawnie dograne zosta??y kwestie prac fotograficznych i introligatorskich. Dzi─?ki ich zaanga??owaniu ??piewnik b─?dzie na prawd─? wiern─? kopi─? dzie??a.

Wi─?cej o Wydawnictwie, jego historii i pozycjach wydawniczych wychodz─?cych spod ich maszyn poczyta─? mo??na na ich stronie: http://ksiegarnia.bernardinum.com.pl/o-wydawnictwie

 

 

 

 

Adam Strug

??piewak i instrumentalista, autor piosenek, kompozytor muzyki teatralnej i filmowej, scenarzysta film??w dokumentalnych. Pomys??odawca zespo??u ??piewaczego "Monodia Polska" praktykuj─?cego pie??ni w wariantach melodycznych zebranych przez niego w wioskach drobnoszlacheckich w ?üom??y??skiem i na Kurpiach Zielonych. Lider muzycznej kompanii wykonuj─?cej jego autorskie piosenki.

Jest osob─? kluczow─? w ca??ym projekcie - to on by?? pomys??odawc─? projektu, nap─?dza?? cz─?sto machin─? promocyjn─? i z ca??ych si?? wspiera?? od pierwszych chwil ca??e przedsi─?wzi─?cie. 

O jego tw??rczo??ci mo??na dowiedzie─? si─? wi─?cej na stronie artysty: www.adamstrug.pl oraz  www.monodiapolska.pl