D??wi─?k Postu / Postne D??wi─?ki

04-03-2016
Aktualno??ci >>

Postne D??wi─?ki / Spotkanie w Sianowie
04.03.2016r. godz. 18:00
Dom Pielgrzyma w Sianowie

Kaszuby to jedno z niewielu miejsc, w kt??rych tradycja Pustych Nocy jest nadal ??ywa. ??piewacy gromadz─? si─? na noc przed poch??wkiem aby swoim ??piewem przeprowadzi─? dusz─? na drug─? stron─?. ??ywym za?? przypomnie─?, ??e nasze ??ycie na Ziemi to tylko chwila i marno??─? - wszyscy zmierzamy do jednego celu. Wielki Post to najlepszy czas ??eby na nowo zda─? sobie spraw─? z tej prostej (wydawa??oby si─?) prawdy. Wraz z kompani─? ??piewak??w pogrzebowych z Sianowa zapraszamy Pa??stwa do wzi─?cia udzia??u w ??piewanym czuwaniu za dusze wszystkich zmar??ych. B─?dzie to ??wietna okazja do poznania miejscowych wariant??w melodycznych pie??ni o tematyce oko??ofuneralnej i wielkopostnej.


Postne D??wi─?ki / Spotkanie w Muzeum
05.03.2016r. godz. 13:00
Oddzia?? Etnografii Muzeum Narodowego w Gda??sku
Ul. Cysters??w 19 (Spichlerz Opacki)

Rozrzucone na terenie ca??ego kraju istniej─? jeszcze wsie, gdzie ludzie pami─?taj─? o dawnym ??piewie. Znacznie mniej jest tych wsi, w kt??rych do dzisiaj te ??piewy si─? przechowa??y i ??yj─?. Te nieliczne enklawy znikaj─? na naszych oczach wraz z ostatnimi wiejskimi ??piewakami. Jednym z takich miejsc, do kt??rych trafili??my, s─? Kurpie. W kilku wsiach odprawiany jest tam jeszcze tzw. Ô??Bo??y ObiadÔ?Ł. To ca??odzienne nabo??e??stwo odprawiane za dusze zmar??ych z danej spo??eczno??ci. Nabo??e??stwo to odprawiane jest w czasie Wielkiego Postu. Odbywa si─? ono w prywatnych domach lub wiejskich ??wietlicach, remizach. To jedyna okazja aby us??ysze─? tradycyjne pie??ni wielkopostne, si─?gaj─?ce swoim rodowodem baroku lub jeszcze starszych. Dla nas tak w??a??nie brzmi Wielki Post. Chcemy zaprosi─? Pa??stwa do zanurzenia si─? w tym czasie i w tych pie??niach. Zapraszamy do wsp??lnego ??piewania i wys??uchania opowie??ci o naszych spotkaniach z wiejskimi ??piewakami i ??piewaczkami. Pie??ni kt??re za??piewamy pochodz─? z kilku wsi, do kt??rych uda??o nam si─? dotrze─? przez oko??o siedem lat peregrynacji cz??onk??w Stowarzyszenia Ô??Tr??jwiejskaÔ?Ł po Kurpiach. Repertuar kt??ry wykorzystamy dzieli si─? na pie??ni skodyfikowane, kt??re mo??na znale??─? w starych ??piewnikach, jak i endemiczne, kurpiowskie pie??ni zachowane w tradycji ustnej, zapisane jedynie w zeszytach wiejskich ??piewak??w.

Wst─?p wolny!


Na obu spotkaniach b─?dzie okazja do zakupu ??piewnika Pelpli??skiego w promocyjnej cenie 50 z??/egz.

Zapraszamy!

Wstecz

Komentarze

No comment found

Dodaj komentarz