Koncert promocyjny w Studiu Radiowej Dw??jki

11-06-2015
Aktualno??ci >>

??piewnik ju?? w sumie jest!

Teraz czas na promocj─? naszego przywr??conego do ??ycia dzie??a - oto rusza pierwszy koncert promuj─?cy faksymilowe wydanie ??piewnika Pelpli??skiego!

 
Mi─?dzy innymi dzi─?ki hojno??ci s??uchaczy Dw??jki uda??o si─? wznowi─? dzie??o, kt??re towarzyszy??o wielu pokoleniom Polak??w w kraju i za granic─?. Co wa??ne, nadal jest ono w u??yciu, tak w??r??d wiejskich ??piewak??w pogrzebowych, jak i w??r??d coraz liczniejszego grona mi??o??nik??w polskiej kultury tradycyjnej.
 
Do dzisiaj pie??ni pochodz─?ce ze ??piewnika funkcjonuj─? najcz─???ciej jako odpisy w zeszytach na wsi, lub jako skany kr─???─?ce w internecie. Po raz pierwszy ??piewnik wydany zosta?? w 1871 roku. Po raz drugi - i w Polsce po raz ostatni jednocze??nie - wydano go w 1886 roku.
 
Pie??ni z tego w??a??nie zbioru za??piewa Zesp???? Monodia Polska, kt??ry wyst─?pi w sk??adzie:
Jakub Korona, Mateusz Kowalski, Szczepan Pospieszalski, Adam Strug, Hipolit Wo??niak, Jan Wo??niak, Tymoteusz Wo??niak, Jacek Zembrowski
 
Na koncert w ramach Muzycznej Sceny Tradycji zapraszamy w niedziel─? (21.06) o godz. 16.00 do Studia Polskiego Radia im. W. Szpilmana.

Wstecz