Regulamin Sklepu Internetowego spiewnikpelplinski.pl

┬ž 1 POSTANOWIENIA WST─?PNE

 1.

Sklep internetowy spiewnikpelplinski.pl  prowadzony jest przez Stowarzyszenie Ô??Tr??jwiejskaÔ?Ł wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia??alno??ci Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 221752542, nr NIP 5842728845, nr KRS 0000433748 nadany przez VII Wydzia?? Gospodarczy S─?du Rejonowego Gda??sk P????noc, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gda??sk

 2.

Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania um??w sprzeda??y zawieranych na odleg??o??─? za po??rednictwem Sklepu. 

 

┬ž2 DEFINICJE

1. Konsument

U??ytkownik b─?d─?cy osob─? fizyczn─? dokonuj─?c─? ze Sprzedawc─? w ramach sklepu spiewnikpelplinski.pl czynno??ci prawnej niezwi─?zanej bezpo??rednio z jego dzia??alno??ci─? gospodarcz─? lub zawodow─? 

2. Sprzedawca

Stowarzyszenie Ô??Tr??jwiejskaÔ?Ł, z siedzib─?: ul. G??ralska 71c/7, 80-292 Gda??sk wpisan─?/wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia??alno??ci Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 221752542, nr NIP 5842728845, nr KRS 0000433748 nadany przez VII Wydzia?? Gospodarczy S─?du Rejonowego Gda??sk P????noc, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gda??sk

3. U??ytkownik

Ka??dy podmiot dokonuj─?cy zakup??w za po??rednictwem Sklepu.

4. Sklep

Sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawc─? pod adresem   http://spiewnikpelplinski.pl/pages/sklep.php

 

┬ž 3 KONTAKT

1. 

Adres Sprzedawcy: ul. G??ralska 71c/7, 80-292 Gda??sk

2.

Adres poczty elektronicznej:  sklep(at)spiewnikpelplinski(dot)pl 

3.

Konsument mo??e porozumie─? si─? ze Sprzedawc─? za po??rednictwem adres??w i danych podanych w niniejszym paragrafie.

 

┬ž 4 INFORMACJE WST─?PNE 

1.

Ceny podane w Sklepie s─? podane w polskich z??otych i s─? cenami brutto  (zawieraj─? podatek VAT).

2.

Na ostateczna cen─? zam??wienia sk??ada si─? cena za towar oraz koszt dostawy wskazane na stronach Sklepu.

 

┬ž 5 WYKONANIE UMOWY SPRZEDA??Y

1.

U??ytkownik powinien zap??aci─? Sprzedawcy za zakupiony towar w terminie 7dni.

2.

U??ytkownik mo??e skorzysta─? z nast─?puj─?cej formy p??atno??ci: przelew 

3.

Szczeg????owe informacje dotycz─?ce akceptowanych metod p??atno??ci znajduj─? si─? na stronach Sklepu.

4.

Towar zostanie wys??any przez Sprzedawc─? w terminie 3 dni roboczych od zaksi─?gowania wp??aty za zakupione przedmioty 

5.

Dostawa towaru odbywa si─? wy??─?cznie na terenie Polski.

 

┬ž 6 PRAWO ODST─?PIENIA OD UMOWY

1.

Konsument ma prawo odst─?pi─? od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2.

Termin do odst─?pienia od umowy wygasa po up??ywie 14 dni od dnia w kt??rym Konsument wszed?? w posiadanie rzeczy lub w kt??rym osoba trzecia inna ni?? przewo??nik i wskazana przez Konsumenta wesz??a w posiadanie rzeczy

3.

Aby skorzysta─? z prawa odst─?pienia od umowy, Konsument musi poinformowa─? Sprz o swojej decyzji o odst─?pieniu od  umowy w drodze jednoznacznego o??wiadczenia - korzystaj─?c z danych Sprzedawcy podanych w niniejszym regulaminie.

4

Konsument mo??e skorzysta─? z wzoru formularza odst─?pienia od umowy zamieszczonego na ko??cu niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowi─?zkowe.

5.

Aby zachowa─? termin do odst─?pienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wys??a?? informacj─? dotycz─?c─? wykonania przys??uguj─?cego prawa odst─?pienia od umowy przed up??ywem terminu do odst─?pienia od umowy.

6.

Skutki odst─?pienia od umowy:

a. W przypadku odst─?pienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta p??atno??ci, w tym koszty dostarczenia rzeczy z wyj─?tkiem dodatkowych koszt??w wynikaj─?cych z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego ni?? najta??szy zwyk??y spos??b dostarczenia oferowany przez Sprzedawc─? w Sklepie),niezw??ocznie, a w ka??dym przypadku nie p????niej ni?? 14 dni od dnia, w kt??rym Sprzedawca zosta??  poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odst─?pienia od umowy

b. Zwrotu p??atno??ci Sprzedawca dokona przy u??yciu takich samych sposob??w p??atno??ci, jakie zosta??y przez Konsumenta u??yte w pierwotnej transakcji, chyba ??e Konsument wyra??nie zgodzi?? si─? na inne rozwi─?zanie; w ka??dym przypadku Konsument nie poniesie ??adnych op??at w zwi─?zku z tym zwrotem;

c. Sprzedawca mo??e wstrzyma─? si─? ze zwrotem p??atno??ci do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odes??ania, w zale??no??ci od tego, kt??re zdarzenie nast─?pi wcze??niej;

d. Konsument powinien odes??a─? towar na adres Sprzedawcy podany w niniejszym regulaminie niezw??ocznie, a w ka??dym razie nie p????niej ni?? 14 dni od dnia, w kt??rym poinformowa?? Sprzedawc─?  o odst─?pieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, je??eli Konsument ode??le towar przed up??ywem terminu 14 dni;

e. Konsument ponosi bezpo??rednie koszty zwrotu rzeczy;

f. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie warto??ci rzeczy wynikaj─?ce z korzystania z niej w spos??b inny ni?? by??o to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7.

W przypadku gdy ze wzgl─?du na sw??j charakter rzeczy nie mog─? zosta─? w zwyk??ym trybie odes??ane poczt─? informacja o tym, a tak??e o kosztach zwrotu rzeczy, b─?dzie si─? znajdowa─? w opisie rzeczy w Sklepie.

 

┬ž 7 REKLAMACJA i GWARANCJA 

1.

Sprzedawca jest zobowi─?zany do dostarczenia rzeczy wolnej od wad. 

2.

W przypadku wyst─?pienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o r─?kojmi─? uregulowan─? przepisami kodeksu cywilnego.

3.

Reklamacj─? nale??y zg??osi─? pisemnie lub drog─? elektroniczn─? na podane w niniejszym regulaminie adresy Sprzedawcy.

4.

Zaleca si─? aby w reklamacji zawrze─? m.in. zwi─?z??y opis wady, dat─? jej wyst─?pienia, dane Konsumenta sk??adaj─?cego reklamacj─? oraz ??─?danie Konsumenta w zwi─?zku z wad─? towaru.

5.

Sprzedawca ustosunkuje si─? do ??─?dania reklamacyjnego Konsumenta w terminie 14 dni, a je??li nie zrobi tego w tym terminie uwa??a si─?, ??e ??─?danie Konsumenta uzna?? za uzasadnione. 

6.

Towary odsy??ane w ramach procedury reklamacyjnej nale??y wysy??a─? na adres podany w ┬ž 3 Regulaminu.

7.

W przypadku gdy na produkt zosta??a udzielona gwarancja informacja o niej, a tak??e jej tre??─?, b─?d─? zawarte przy opisie produktu w Sklepie.

 

┬ž 8 POZAS─?DOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI i DOCHODZENIA ROSZCZE??

1.

Konsument ma mo??liwo??─? skorzystania m.in. z:

a. mediacji prowadzonej przez Wojew??dzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej.

b. pomocy sta??ych polubownych s─?d??w konsumenckich dzia??aj─?cych przy Wojew??dzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej

 

┬ž 9 DANE OSOBOWE

1.

U??ytkownik dokonuj─?c zakup??w w Sklepie dobrowolnie podaje swoje dane, kt??re s─? konieczne dla zrealizowania zam??wienia i b─?d─? w tym celu przetwarzane przez Sprzedawc─?.

2.

U??ytkownik ma prawo wgl─?du do dotycz─?cych go danych osobowych i ??─?dania poprawienia ich.

3.

Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

 

┬ž 10 POSTANOWIENIA KO??COWE

1.

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie maj─? zastosowanie powszechnie obowi─?zuj─?ce przepisy prawa polskiego, w szczeg??lno??ci:  ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks post─?powania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.

2.

Umowa sprzeda??y zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy  konkretnego zam??wienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zam??wienia. Ka??de zam??wienie wymaga osobnej akceptacji regulaminu.

 

 

 WZ??R ODST─?PIENIA OD UMOWY

 

 

DO WIADOMO??CI:

 

Stowarzyszenie Ô??Tr??jwiejskaÔ?Ł

ul. G??ralska 71c/7, 80-292 Gda??sk

wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia??alno??ci Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki

REGON 221752542

NIP 5842728845

e-mail: sklep(at)spiewnikpelplinski(dot)pl

   

Ja, ni??ej podpisana(y)/My ni??ej podpisane(ni) * niniejszym informuj─?/informujemy * o moim/naszym odst─?pieniu od umowy sprzeda??y nast─?puj─?cych rzeczy:

     

Data odbioru:

  

Imi─? i nazwisko konsumenta(-??w): 

 

Adres konsumenta(-??w):

     

Podpis konsumenta(-??w)                                                              Data

(tylko je??eli formularz jest przesy??any w wersji papierowej)

      

* niepotrzebne skre??li─?