??piewnik mia??by zapewne spore k??opoty aby ukaza─? si─? ponownie, gdyby nie zbi??rka publiczna na Polak Potrafi. Portal ten jest doskona??ym miejscem, aby wci─?gn─?─? w realizacj─? swoich przedsi─?wzi─?─? - z ka??dej niemal dziedziny jak─? mo??na sobie wymy??li─? - ludzi na co dzie?? nam nieznanych, lub co ciekawe nie maj─?cych nawet wiedzy o tym, jak ciekawe pomys??y miewamy!

To w??a??nie podczas naszej zbi??rki uwierzyli??my, ??e na ponownym wydaniu ??piewnika Pelpli??skiego zale??y nie tylko nam!

Przez p????tora miesi─?ca, od 12 stycznia do 1 marca 2015, wspar??o nas 231 os??b! W ci─?gu zaledwie 30 dni uzbierali??my wymagane 19000 z??, a potem - mimo to - notowali??my kolejne wsparcia! Ostatecznie projekt uzbiera?? 141% zak??adanej kwoty. To pozwoli??o nam na rzetelniejsze przygotowanie nagr??d, na zorganizowanie lepszych powierzchni magazynowych, opakowa?? do wysy??ki, itd.

Wraz z Wydawnictwem Bernardinum chcieliby??my WSZYSTKIM naszym Darczy??com, wsp??lnie i ka??demu z osobna u??cisn─?─? d??o??, spojrze─? w oczy i powiedzie─? "DZI─?KUJEMY!"

Gdyby nie wasze zaanga??owanie, nie by??o by nas tu i teraz, pieczo??owicie pracuj─?cych nad logistyk─? wydawnicz─? i dystrybucyjn─? ??piewnika Pelpli??skiego, kt??ry wraca w formie faksymilowej po ponad 130 latach!

 

 

Drodzy Darczy??cy naszej zbi??ki na Polak Potrafi!

Jest was wielu, ale mamy nadziej─?, ze nie pomin─?li??my nikogo... opr??cz tych kilku os??b, kt??re nadal nie odpowiedzia??y na nasze listy...

Maciej Filipczuk Katarzyna Zedel
Dominik Ga??adyk SAC Kamil Watkowski
Ilona Gumowska Katarzyna Niemiec
Zofia Nowak Magdalena Rychlak
Katarzyna Rosi??ska Maciej Ordowski
Maria Nawrocik Adam Pawe??czak
Katarzyna Dmoch Dominik W??lta??ski
Pawe?? P??osko?? B. Nikielski
Micha?? Waszczuk Basia Tumanowicz
Dagmara Sokalska ANdrzej Koziej
Marzena Mikosz Patrych Michalski
Marta Broniewska Bogdan Lipi??ski
El??bieta Miko??ajczyk Jan Zawadzki
Micha?? Wojciechowski Beata Przyby??o
Pawe?? Partyka Piotr Suwara
Iwona Pa??ka Miros??aw Urbaniak
Marianna Oklejak Boles??aw W??jcik
Sylwia Rauch Mateusz Solarz
Wojciech Paw??owski Bogus??awa Rudzi??ska
Maria Frenecel Alicja Szeluga - Ch??r Dziewcz─?cy "Skowronki"
Katarzyna Szmitko Piotr Burkat
Aleksandra Molenda Danuta Paj─?k
Ma??gorzata Wyszy??ska Maciej Pr??ba
Iwona Biernat Marta Piotrowska
Kazimierz Smoli??ski Micha?? Rynkiewicz
Grzegorz Paw??owski Katarzyna Firuda-Tratkiewicz
Krzysztof N─?dzy??ski Julita Charytoniuk
Piotr Gronek Agata i Wojciech Znajewscy
Anna Weronika Brzezi??ska Marcin Serdeczny
ALeksandra R??zga Jacek Piotrowski
Maria Ozi─?b??owska Monika Tarnas
Maciej Wyszogrodzki Izabela Str─?k
Andrzej Wi??niewski W??odzimierz Zi????kowski
Kacper Halski Robert Zarzecki
Patryk Demski Maria Supe??
Andrzej Paluch Piotr Jab??o??ski
Maciek Karwecki Kamil Kosmala
Marya Nawrocka-Teodorczuk Katarzyna De Latour
Rafa?? Rodak Jaros??aw Cendrowski
Kamila Wajszczuk Krzysztof Szczepaniak
Anna Bruzda Kamil Sobota
Karol Komeda Aleksander Kuniczuk
Magdalena Wicha Danuta Siwik
Krzysztof R─?ba??a Wiktoria Jaszcza
Marek Meissner Ewa Rad??o
Monika B??a??uk Tomasz Brydak
Zygmunt Bluj Bo??ena Sartowska
Maciej Sawicki Ma??gorzata Kajdasz
Kamil Pindel Jan Billert
Ma??gorzata Zamorska Waldemar Fr─?ckiewicz
Macha?? Radmacher Jacek Skoczek
Bogus??awa Jasek Agnieszka Stulgi??ska
Teresa Czerniak Maria Przepi??rkowska
Kasia Huzarska Roman W. Barcz
Seweryn Huzarski Maja Mirocha-Wi??niewska
Micha?? Szostek Ewa Grochowska
Hanna Kiszka Piotr Rogowski
Monika Zborowska Adam Dobrakowski
Pawe?? Jachimowicz Emilia Badurek
Jolanta W─?grzyn Kamila Szymczak
Katarzyna Zych Mateusz Skrobol
Juliusz Grzybowski Maciej Gorczy??ski
Franciszek Podlacha Tomasz Badowski
Piotr Soroka Anna i Micha?? Siciarkowie
Bogusia Nawacka Krystyna Cholewa
Magdalena Navarette El??bieta W??ostowska
Kay Lancucki Micha?? Sobiecki
Piotr Kornobis Wojciech Boguski
Kuba Bruli??ski Tomasz Bruli??ski
El??bieta Adamska Wies??aw Kami??ski
Konrad Ozimek Mariusz Gotkowski
?üukasz Trzci??ski Tomasz Mielnicki
Anna Wo??niak Krzysztof Furma??czyk
Grzegorz Sobolewski Przemys??aw ??????tow??os
Jacek Pawe??czyk Ewelina Kami??ska
Anna Zborowska Iwona Sobieraj
Jan Dobkowski Bartosz Pruchnicki
Madzia Bryll Mart??omiej Walczewski
Magda Szpuda Anna ??wierzewska
Ma??gorzata K??ych Maciej Smuka??a
Grzegorz Zaj─?czkowski Agata Miazga
Marcin Koz??owski Rafa?? Huzarski
Grzegorz ??ochowski Krzysztof R????a??ski
Marta Kula Rafa?? Szwelicki
Anna Broda Weronika S─?dzimir
Inka i Jan Huzarscy Dariusz Smolarek
Magdalena Ewa Bargie?? Mateusz Kowalski
Ma??gorzata Bierejszyk ?üukasz Ciemi??ski
Gabriela Mo??cicka Karol Kociel
Krzysztof Lasek Ewelina Wetta
Barbara i ?üukasz Kubiak Konrad Zagajewski
Kornelia Ignas Szymon Te??ewski
Barbara Szopi??ska Piotr Lenartowicz
Hanna Turkowska Iwona Sobieraj
Andrzej Luczek Sylwester ?üy??wi??ski
Gloria Brzezi??ska-Kacerz Jarek ?üojewski
Domink Dobrakowski Rados??aw Wojas
Krzysztof Malejko R????a Franczak
Iwona Iskra Agata Butwi??owska
Rafa?? Laska Marzena Kurdys
Renata Czudec Olga Chojak
Magda Horodecka Ela Lazarewicz-Wyrzykowska
Krzysztof Ganczarski Artur Chrzanowski
Kamila Czok Aleksander Sk??ra
Ryszard Kosowicz  Marcin Skrabka

Dzi─?kujemy ka??demu z Was publicznie! Na dodatek z rado??ci─?! :)

 

 

 

 

 Nasi Sponsorzy